top of page
Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ www.lazstepshop.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการใช้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ลาซสเตป จำกัด ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ ลูกค้าที่ใช้บริการใดๆ ผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือช่องทางการให้บริการอื่นของบริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่าย โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1.การสมัครใช้บริการ

 • การสมัครใช้บริการและการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ www.lazstepshop.com ผู้ใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปเว็บไซต์ www.lazstepshop.com

 • ผู้สมัครใช้บริการจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการและผู้รับสินค้า หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

 • ผู้ใช้บริการมีสิทธิลงทะเบียนใช้บริการเว็บไซต์ www.lazstepshop.com ได้เพียง 1 บัญชี/ท่าน

 • ผู้ใช้บริการต้องรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการและรหัสผ่านไว้เป็นความลับอยู่เสมอ
  ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนดในข้อ 1.1-1.5 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ระงับบัญชี สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ และคำสั่งซื้อ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ก่อนการสมัครและใช้บริการ

2.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริการเว็บไซต์ www.lazstepshop.com เป็นไปตามเอกสารการแจ้งการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริการนี้

3.สิทธิประโยชน์

 • การสมัครใช้บริการ บริษัทอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย นำเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

 • สิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท พื้นที่การใช้บริการ และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของบริษัท

4.รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและราคาสินค้า

 • ราคาสินค้าในหมวดรายการสินค้าต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ www.lazstepshop.com
  เป็นราคาที่ได้แสดงไว้เพื่อให้ผู้ใช้บริการพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าที่ตรงตามเอกสารที่แสดงบนหน้าจอก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาสินค้าไม่ตรงกันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค ให้ยึดราคาที่ปรากฎในเอกสารที่แสดงหน้าบนหน้าจอก่อนกดยืนยันคำสั่งซื้อ

 •  สีของสินค้าที่ปรากฎบนเว็บไซต์ www.lazstepshop.com จะขึ้นอยู่กับจอแสดงผลของท่าน ซึ่งอาจผิดเพี้ยนไปจากสีจริงได้ บริษัทไม่รับประกันว่าการแสดงผลสีใดๆ บนอุปกรณ์ของท่านนั้นถูกต้อง

5.วิธีการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน

 • วิธีสั่งซื้อสินค้าสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฎบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ หรืออาจศึกษาวิธีการสั่งซื้อสินค้าได้ที่หน้า “วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน”

 • กรณีที่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค เช่น ราคาสินค้าผิดพลาด ปริมาณสินค้าไม่มีหรือไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป โดยบริษัทจะรีบดำเนินการคืนเงินโดยเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนเงินของบริษัท

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการซื้อสินค้าบางรายการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทหรือตามที่กฎหมายหรือภาครัฐกำหนด โดยจะแสดงเงื่อนไขการจำกัดปริมาณการซื้อไว้ที่หน้ารายการสินค้าแต่ละรายการ

 •  ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยระบบจะมีการแสดงผลและส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินเสร็จสิ้น โดยช่องทางชำระเงินสด คำสั่งซื้อสินค้ามีอายุ 48 ชั่วโมง หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

6.การรับเปลี่ยน/คืนสินค้า การคืนเงิน และการประกันสินค้า

การรับเปลี่ยน/คืนสินค้า การคืนเงิน และการประกันสินค้า ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฎในหน้า “การคืนสินค้าและคืนเงิน”

7.การจัดส่งสินค้าและอัตราค่าขนส่ง

 • การจัดส่งสินค้าและอัตราค่าบริการ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหน้า “วิธีการจัดส่ง

 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหรือที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าได้ขั้นตอนการสั่งสินค้าและชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว

 • บริษัทบริการจัดส่งสินค้าเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับผิดในกรณีการส่งสินค้าล่าช้าหรือไม่สามารถทำการส่งมอบสินค้าได้อันเนื่องมาจาก

  •  กรณีเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม (ทั้งที่ประกาศหรือไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ) รัฐประหาร การก่อกบฏ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การจับตัวประกัน เหตุระเบิด เหตุจลาจล หรือการใช้อาวุธสงคราม หรือปฏิกิริยาตอบโต้การกระทำเหล่านี้ รวมทั้งการยึดพัสดุ การนัดหยุดงานของพนักงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด (น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุเข้า) โรคระบาด

  •  กรณีที่ไม่ได้เป็นความผิดของบริษัท เช่น การไม่มีผู้รับ ณ สถานที่ที่ระบุให้จัดส่ง หรือผู้อยู่อาศัยปฏิเสธการรับสินค้า

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ หากสถานที่ที่ให้จัดส่งนั้น รถขนส่งไม่สามารถเข้าไปจัดส่งสินค้าได้

 • ในกรณีที่เป็นการจัดส่งไปยังพักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน เงื่อนไขในการจัดส่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุนั้นๆ ด้วย

 • หากบริษัทตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลการจัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ อันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท บริษัทจะสอบถามเพิ่มเติมยังไปยังผู้ใช้บริการ หากข้อมูลการจัดส่งไม่ถูกต้องในสาระสำคัญจนทำให้ต้องดำเนินการจัดส่งใหม่ทั้งหมด เช่น รหัสสาขาและ/หรือชื่อสาขาผิด เป็นต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

8.การขอใบกำกับภาษีและการขอใบกำกับภาษีใหม่กรณีสูญหาย

การขอใบกำกับภาษีและการขอใบกำกับภาษีใหม่กรณีสูญหาย สามารถขอใหม่ได้ภายในเดือนที่มีการสั้งซื้อสินค้าเท่านั้น

9.การกระทำอันขัดต่อกฎหมาย

ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทำการใดๆ ต่อแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.lazstepshop.com อันขัดต่อกฎหมายต่างๆ หรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย เช่น

 • ห้ามผู้ใช้บริการคัดลอก ดัดแปลง ดาวน์โหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ และสิทธิบัตร (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่ปรากฎอยู่ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.lazstepshop.com ในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท อันขัดต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 • ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานตามปกติ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.lazstepshop.com การพยายามหรือการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการรายอื่น อันขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

  • ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย

 • ห้ามผู้ใช้บริการกระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริต ก่อและช่วยเหลืออาชญากรรมใดๆ

ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อหรือบัญชีผู้ใช้งานที่มีการกระทำมิชอบ ผิดสัญญา หรือมีส่วนต้องสงสัยที่จะมีการกระทำที่ผิดตามกฎหมายและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

10.ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดในกรณีดังต่อไปนี้

 • บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายของสินค้าตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและไม่เกินราคาของสินค้านั้น โดยอาจพิสูจน์ความเสียหายจากสภาพที่คงเหลือ หรือหลักฐานที่ผู้ใช้บริการนำมาแสดงต่อบริษัท นอกจากค่าเสียหายดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายใดๆ อีก

 • ความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใข้บริการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ออนไลน์ผ่านทางลิงก์เชื่อมต่ออื่น เช่น ผ่านทางการค้นหาจากโปรแกรมการค้นหา (Search Engine) เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

 • การที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ออนไลน์ได้ เนื่องจากอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการไม่รองรับการใช้งาน รวมถึงปัญหาทางเทคนิค ความผิดพลาดและความล้มเหลวอื่นในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ออนไลน์

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อหรือยกเลิกคูปอง หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป และหากที่มีการกระทำดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • รายการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยหรืออาจมีการทุจริตกระทำผิดกฎหมาย

  • รายการสั่งซื้อที่มีวิธีชำระเงินปลายทางโดยใช้การชำระเงินหลายครั้ง หรือการใช้คูปอง รหัส หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดโดยผู้ใช้บริการคนเดียวกันหรือกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มเดียวกัน

  • รายการสั่งซื้อที่ของหลายบัญชีผู้ใช้ แต่โดยผู้ใช้บริการคนเดียวกัน หรือกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มเดียวกัน

  • รายการสั่งซื้อที่มีเจตนาซื้อสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อที่จะนำไปขายต่อ

11.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยจะประกาศไว้ที่หน้าศูนย์ช่วยเหลือ หัวข้อ ข้อตกลงและเงื่อนไข หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร

12.ภาษาและกฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้บังคับ การแปลความหมาย การตีความ ความสมบูรณ์ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดี

13.ความสมบูรณ์ของข้อกำหนด

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ข้อใดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้  ไม่ว่าจะภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายใด ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยข้อกำหนดดังกล่าวไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย การมีผลสมบูรณ์ หรือความสามารถในการบังคับใช้ส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้

14.การยื่นข้อร้องเรียน

 หากมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ดังนี้

 อีเมล lazsteppack@gmail.com

bottom of page