THE STORY

ตั้งแต่ปี 2015 บริษัท ลาซสเตป ก้าวเข้าสู่ตลาดด้วย ความมุ่งมั่นที่จะจำหน่ายกระป๋องพลาสติก PET ที่มีคุณภาพให้ลูกค้า แต่ต่อมาก็พบว่า เครื่องปิดกระป๋องในตลาดส่วนใหญ่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานสากล ไม่ทนต่อการใช้งาน บำรุงรักษา และดูแลยาก ชิ้นส่วนอะไหล่หายาก ค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการ รายเล็ก ในกลุ่ม SME โอทอป วิสาหกิจชุมชน หรือการใช้แบบ Home Use

บริษัท ลาซสเตป จำกัด เห็นถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งที่แตกต่าง มีคุณภาพสูงเพื่อให้ผู้เริ่มธุรกิจในระดับรากหญ้าที่เป็นกำลังสำคัญของธุรกิจไทยได้มีโอกาสเข้าถึงและ สามารถซื้อเครื่องปิดฝากระป๋องที่คุ้มค่า คุ้มการลงทุน ไม่สร้างปัญหาในระยะยาว ได้ใช้เพื่อสร้างรายได้ อย่างยั่งยืน 

เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่อง ปิดฝา เครื่องอัดกระป๋อง กระป๋องพลาสติก กระปุกพลาสติก บรรจุ  กระป๋องฝาดึง บรรจุกระป๋อง ซีลกระป๋อง ประเทศไทย

มั่นใจได้ว่าการป๋องพลาสติก สินค้าที่เป็น Food Grade ผลิตในโรงงานที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีระบบการจัดการด้านคุณภาพที่ดี ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

CERTIFIED STANDARD
 

Screenshot 2022-05-06 150122_edited.png