Warranty Policy
นโยบายการรับประกันสินค้า

ทางบริษัทรับประกันในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับทางลูกค้าภายในระยะเวลา 3 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

​1. สินค้าเกิดความผิดพลาดจา